Reguliere subsidieaanvragen

De Stichting Historia Medicinae verleent financiële steun aan activiteiten op het terrein van de medische geschiedenis nadat daartoe een aanvraag is ingediend volgens onderstaande procedure en het bestuur van de stichting vervolgens een positief besluit over die aanvraag heeft genomen.

Financiële steun wordt verleend aan de volgende activiteiten op het terrein van de medische geschiedenis:

  • De uitgave van een oorspronkelijke monografie (dissertatie of anderszins);
  • De uitgave van een bundel onder redactie;
  • De organisatie van een congres of symposium;
  • Nieuwe ontwikkeling van of incidenteel onderhoud van wetenschappelijke infrastructuur (bijzondere leerstoel, materiaalkosten speciale                wetenschappelijke activiteiten, bibliotheekvoorzieningen);
  • Nieuwe ontwikkeling van of incidenteel onderhoud van documentatieactiviteiten (bijzondere archiefcollecties);
  • Studie- en wetenschappelijke reizen of cursusactiviteiten van jonge onderzoekers in het kader van een medisch-historisch programma.

Geen financiële steun wordt verleend aan:

  • Museale instellingen;
  • Heruitgaven van eerder gepubliceerde secondaire werken;
  • Salariskosten van onderzoek- en studieprojecten of van andersoortige activiteiten komen eveneens niet voor vergoeding in aanmerking.

Inzending van de aanvraag

De stichting beoordeelt tweemaal per jaar subsidieaanvragen. Om voor behandeling van een subsidie-aanvraag op een van de bestuursvergaderingen in aanmerking te komen, dient de aanvraag uiterlijk 1 maart of 1 september van het kalenderjaar door de secretaris van de stichting te zijn ontvangen.

Het aanvraagformulier

Aanvragen dienen opgesteld te worden op een door de stichting in een standaardformulier voorgeschreven wijze. Dit formulier kunt u downloaden (zie hieronder) of bij de secretaris van de stichting opvragen. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een begeleidende brief, ondertekend door de aanvrager. Aanvraagformulier plus eventuele bijlagen dienen bij voorkeur per e-mail gezonden te worden naar de secretaris van de Stichting.

De besluitvorming

De aanvrager wordt uiterlijk drie weken na de beslissing over al dan niet honoreren van de aanvrage daarvan door de secretaris op de hoogte gesteld. Over de beslissing wordt geen correspondentie gevoerd.

Een herindiening

Tenzij uitdrukkelijk door de stichting anders aangegeven, is het niet mogelijk om na afwijzing van een aanvraag een herziene aanvraag voor hetzelfde project of dezelfde activiteit opnieuw bij de Stichting in te dienen.

Het adres

Aanvragen voor subsidie moeten worden verzonden naar:

Prof. dr. Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman
Secretaris Stichting Historia Medicinae
Van Griethuijsenplein 2, 2341 CE Oegstgeest

bij voorkeur via e-mail: acnkruseman@hotmail.com