De Gerrit Arie Lindeboomprijs

De Gerrit Arie Lindeboomprijs werd in 1984 in samenwerking met de Pieter van Foreest Stichting ingesteld. De prijs werd vernoemd naar de internist en medisch-historicus prof. dr. G.A. Lindeboom, die sinds de jaren vijftig een stuwende kracht was achter het medisch-historisch onderwijs en onderzoek aan de Vrije Universiteit en daarbuiten.

Uitgangspunt voor toekenning van de prijs was erkenning van en waardering voor zeer bijzondere verdiensten van één persoon op het terrein van de medische geschiedschrijving. Deze verdiensten konden betrekking hebben op één medisch historische publicatie, op een verzameling van medisch historische publicaties, op de betekenis van de activiteiten van een persoon voor de beoefening van de medische geschiedschrijving in Nederland, of op een combinatie van één van de voorgaande drie.

In beginsel werd de prijs één keer per vijf jaar uitgereikt en op grond van publicaties en activiteiten over de voorgaande periode.

In het najaar van 2021 is in overleg met het bestuur van de stichting Pieter van Foreest besloten de Gerrit Arie Lindeboomprijs te splitsen in een tweejaarlijkse prijs voor één publicatie en een tweejaarlijkse prijs voor een proefschrift. Deze prijzen zullen tweejaarlijks alternerend worden uitgereikt op grond van een publicatie of proefschrift uit de voorgaande vier jaren.

Voor de toekenning van de prijs komen in aanmerking personen die in Nederland onderzoek hebben gedaan op het gebied van de medische geschiedenis, ongeacht uit welk land zij zelf afkomstig zijn.

In 2023 zal de prijs worden toegekend voor één publicatie. De prijs, die tijdens de najaarsvergadering van het netwerk History of Health & Healing zal worden uitgereikt, zal bestaan uit een bedrag van 2.500 Euro en een oorkonde. Dit bedrag wordt door de stichting Pieter van Foreest beschikbaar gesteld. Voorstellen voor kandidaten voor de prijs kunnen tot 1 juli 2023 worden ingediend bij de secretaris van de stichting Historia Medicinae, Prof Dr A.C. Nieuwenhuijzne Kruseman, bij voorkeur per e-mail: acnkruseman@hotmail.com

 

Sinds 1984 is de Gerrit Arie Lindeboomprijs zeven maal toegekend aan met toenmalige titulatuur:

1985
drs MJ van Lieburg

2008
dr E Huizinga

1989
dr W Veltheer en dr PJ Köhler

2014
dr N Beijens

1995
dr FG Huisman

2019
dr T Bolt

2001
dr J Vijselaar