Doel en werkwijze

Doel van de Stichting Historia Medicinae is bevordering van de wetenschap van de geschiedenis der geneeskunde en geneeskunst in Nederland. De stichting tracht dit doel te bereiken door het verlenen van subsidies, het uitschrijven van prijsvragen en het stichten van leerstoelen. Voorts ondersteunt de stichting financieel de werkzaamheden van het academisch netwerk History, Health & Healing. De stichting beschikt over een bescheiden vermogen. De subsidies worden verleend uit het rendement van dit vermogen.

Werkwijze

De stichting kent een bestuur en een adviesraad. Het bestuur van de stichting komt tenminste twee maal per jaar bijeen om over subsidieverzoeken te beslissen, de gang van zaken rond een bijzondere leerstoel te bespreken en verder alles te bespreken wat het bestuur van belang acht met het oog op de doelstelling van de stichting. Het bestuur laat zich bij zijn besluitvorming over subsidieaanvragen adviseren door de adviesraad. De adviesraad adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over het inhoudelijk en financieel beleidskader en over subsidieaanvragen. De leden van het bestuur en van de adviesraad zijn onbezoldigd en de stichting heeft geen personeel in dienst.

Subsidieaanvragen

De stichting beoordeelt tweemaal per jaar subsidieaanvragen. Subsidieaanvragen moeten worden ingediend via het speciaal daarvoor bestemde formulier. Om voor behandeling van een subsidieaanvraag tijdens een van de bestuursvergaderingen in aanmerking te komen, dient de aanvraag uiterlijk 1 maart of 1 september van het kalenderjaar door de secretaris van de stichting te zijn ontvangen.