ANBI

De Stichting Historia Medicinae is een vermogensfonds en is bij de belastingsdienst gerangschikt als een 'Algemeen Nut Beogende Instelling' en geregistreerd onder nummer 8051.44.997.

De stichting heeft geen winstoogmerk en is vrijgesteld van BTW.

Als ANBI publiceert zij de navolgende gegevens:

De Stichting Historia Medicinae is op 6 december 1967 opgericht en is ingeschreven onder nummer 41197776 in het register van de Kamer van Koophandel Utrecht.

Volgens artikel 2 van de statuten is de doelstelling van de stichting:

  • De bevordering van de wetenschap van de geschiedenis van de geneeskunde en geneeskunst in Nederland;
  • Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verlenen van subsidies, het uitschrijven van prijsvragen, het stichten van leerstoelen en alle overige door het bestuur nuttig geachte middelen.

De stichting heeft een bestuur en een adviesraad. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en maximaal vijf leden. Het aantal leden van de adviesraad is minimaal drie en maximaal zeven en wordt vastgesteld door het bestuur. De leden van het bestuur en de adviesraad worden benoemd voor een periode van vier jaren en zijn éénmaal herkiesbaar. De leden van het bestuur en de adviesraad ontvangen voor hum werkzaamheden ten behoeve van de stichting geen vergoeding. Zie verder: ANBI standaard publicatieformulier

Beleidsplan

Eens in de vijf jaar wordt een beleidsplan opgesteld. In 2019 werd door het bestuur, mede op basis van een advies van de adviesraad, het beleidsplan 2020-2025 vastgesteld.

Jaarrekening

Jaarlijks wordt de jaarrekening vastgesteld en op de website van de stichting gepubliceerd.